WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Zawarcie umowy na udział w imprezie turystycznej następuje w chwili terminowej zapłaty przez Uczestnika zaliczki za dokonaną rezerwację. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo lub używając konfiguratora dostępnego na stronie www.zewprzygody.pl
  2. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić czy wystawiona rezerwacja zawiera prawidłowe dane i w razie rozbieżności pilnie poinformować ZEW PRZYGODY o jakichkolwiek zmianach w danych osobowych Uczestników wyjazdu (nazwiska, adresu).
  3. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za dokonanie wpłaty pełnej kwoty imprezy za wszystkie osoby wymienione w rezerwacji/umowie. Jest także odpowiedzialna za informowanie zgłoszonych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy.
  4. Osoba dokonująca rezerwacji musi być pełnoletnia. Dzieci do lat 18 mogą być zgłaszane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika i ZEW PRZYGODY regulują szczegółowo Ogólne Warunki Uczestnictwa i Najmu, będące załącznikiem do rezerwacji/umowy.
  2. ZEW PRZYGODY nie ponosi odpowiedzialności za:
   • dokumenty, przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które Uczestnik ma ze sobą
   • działania lub zaniechania Uczestników (m.in. za zbyt późne zgłoszenie się do odprawy promowej)
   • działania/zaniechania osób trzecich niebiorących udziału w wykonywaniu usług określonych w umowie, jeżeli nie można ich było przewidzieć ani uniknąć
   • warunki atmosferyczne, decyzje władz, strajki, zamieszki i inne okoliczności określane jako działanie „siły wyższej”
   • opóźnienia w podróży powstałe z winy przewoźnika
  3. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z Jego winy. W przypadku nie przestrzegania przez Uczestnika warunków umowy (spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, palenie tytoniu, aroganckie zachowanie, wybryki chuligańskie itp.) ZEW PRZYGODY zastrzega sobie prawo odesłania Uczestnika do domu na koszt własny Uczestnika lub w przypadku osób niepełnoletnich na koszt jego prawnych opiekunów. Za szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią odpowiada jego ustawowy opiekun.
 3. UBEZPIECZENIE
  1. ZEW PRZYGODY gwarantuje ubezpieczenie pakietowe SIGNAL IDUNA dla każdego Uczestnika w zakresie ochrony ubezpieczeniowej opisanej szczegółowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
  2. W przypadku zaistnienia szkody należy kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami SIGNAL IDUNA wg wskazówek zawartych w postępowaniu w przypadku szkody. ZEW PRZYGODY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek świadczenia z tytułu kosztów leczenia lub następstw nieszczęśliwych wypadków.
  3. Uczestnik może podwyższyć sumy ubezpieczeń na własny koszt oraz indywidualnie ubezpieczyć się od innych ryzyk w zależności od potrzeb.
 4. REZYGNACJA Z IMPREZY
  1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy wg zasad opisanych szczegółowo w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa i Najmu (punkt 5) jak również może przenieść na osobę trzecią wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu zawartej umowy, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie obowiązki wynikające z umowy.
  2. W przypadku przeniesienia przez Uczestnika uprawnień do udziału w imprezie na osobę trzecią na mniej niż 60 dni przed rozpoczęciem imprezy pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 PLN/os.
 5. REKLAMACJE
  1. Uczestnik po stwierdzeniu wady imprezy w czasie jej trwania ma obowiązek poinformować o tym ZEW PRZYGODY celem usunięcia wady na miejscu.
  2. Terminy składania i rozpatrywania reklamacji regulują szczegółowo Ogólne Warunki Uczestnictwa i Najmu (punkt 10). Podstawą do reklamacji nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które ZEW PRZYGODY nie ponosi odpowiedzialności i nie jest w stanie ich przewidzieć (warunki atmosferyczne w czasie trwania imprezy, postoje na granicach, czynności celne, zamieszki, wojna, awarie techniczne środków transportu, itp.).
Copyright 2010 Zew Przygody Created by Nimsoft